Dorpsraad Sint Maarten

gewijzigd  december 2016

 

Agenda van de dorpsraad Sint Maarten eo ;14-12-2016

Aanvang;20.00 uur in de “Klimop “ (vergaderzaal)

1.Opening door wnd voorzitter.

2.mededelingen/post.

3.Goedkeuring van de notulen van 2-12-2015.

4.Het woord is aan Anne Kees Meines,wijk agent Sint-Maarten.

5.Stand van zaken wb glasvezel.

6.Financieel overzicht penningmeester 2015.

7.Verslag van Veldbezoek 2016.

8.Rondvraag.

9.Sluiting.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Notulen van de dorpsraad St Maarten eo van 2-12-2015.

Plaats; De Klimop                                              tijd ;20.00 uur.

Aanwezig dorpsraad Rein,Steven, Petra en herintreder Siem

Publiek; zie presentie lijst.         Afmeldingen ; Linda en Martin Keesman, Leo Bijpost ,Nynke van den Nieuwenhuizen en wethouder Sigge van der Veek.

Opening Rein opent de vergadering om 20.05 met het herdenken van onze helaas te vroeg overleden voorzitter Ed Burger.We wensen de familie veel sterkte toe.

Mededelingen . Petra neemt het woord;

-Aan tafel een ”nieuw “ gezicht Siem  v B die in 2013 afviel ivm zijn werkzaamheden buiten het dorp. Nu weer als bestuurs lid binnen gehaald. We zoeken eigenlijk toch nieuwe bestuurs leden en ook een nieuwe voorzitter omdat niet zeker is dat de vice voorzitter in ons dorp blijft wonen; zijn huis staat te koop. Voorlopig blijft de verdeling van de dorpsraad zoals we dat het afgelopen jaar gedaan hebben . Rein blijft de vice voorzitter.

-Het afgelopen jaar is de dorpsraad bij het slaan van de eerste paal geweest van plan de Pomp. Ook hebben we afscheidsreceptie van Tom Terbrack bezocht en hem een windgong overhandigd als bedank cadeau.

- Er is voor de bewoners van de Sportparklaan een voorlichtings avond geweest ivm het vernieuwen van de riolering aldaar in het jaar 2016.Ook is er met de bewoners die wonen rondom het pleintje achter de Lijsterbesweg een avond geweest waar de vraag centraal stond “wat willen we met dit pleintje ? ”Nav deze avond is er een plan naar de gemeente gestuurd.

- Rens Cappon heeft antwoord gekregen nav zijn verhaal over de dorpsondersteuner; een goed initiatief maar als dorp zij wij daar nog niet aan toe.

-Met de gemeente,de heren Jacob Koopman en Ger Blom, hebben we in maart en oktober een veldbezoek afgelegd. Uit dit veldbezoek is een lijst met 23 punten gekomen met zaken waar wij niet echt tevreden mee waren. Een deel van deze aangedragen zaken is inmiddels al behandeld en al dan niet verholpen.

- De dorpsraad is verschillende keren naar het gemeentehuis geweest om weer te geven hoe wij de band gemeente/dorpsraad ervaren ….er zijn nog vele zaken die nog steeds niet goed werken oa terugkoppeling van gemelde zaken en het KCC.

De  notulen van 17-09-2014 worden goedgekeurd.

Uit de zaal komt ook de opmerking van Hans Nusink en Kees B dat er veel mankeert aan verlichting, groenonderhoud en wegen en dat er bij meldingen op meld en herstel op de site van de gemeente Schagen door burgers nooit meer een antwoord terug komt van de gemeente.

Nav deze opmerking zegt Petra dat op deze site onder het kopje dorpsraden de notulen van afgelopen  vergaderingen en agenda voor komende vergaderingen te vinden zijn.

Woord aan het sociaal wijk  team Schagen.

Maria Meijerink en Karin Hoks   zijn twee leden van het uit 7 a 8 leden bestaande wijkteam West waar Sint Maarten onder valt. Er is heel veel te doen en na haast 1 jaar draaien nog vele onduidelijkheden. Aan hand van een presentatie zien we hoe er gewerkt wordt. Na een serieuze melding komt er een huisbezoek waar men het liefst iemand bij heeft bv verzorgende of iemand van WPW of MEE. Ook zijn er veel probleem  gezinnen. Voor de jeugd komt er per 1-1-2016 een werker voor jongeren bij de wijkteams  ipv stoppende Kern 8 en om de werkdruk van de politie te verminderen

Sam W vraagt zich af of wijkteam bekend is met de komende Wmo scan voor dorpshuizen …. is niets van bekend bij wijkteam.

Wouter V vraagt of voor iedereen, dus ook de buitenlanders , een wijkteam actief wordt .Ja iedereen kan er een beroep op doen. Na een keukentafel gesprek, als iedereen tevreden is ,start het plan van aanpak. Wat kan men doen als je daar als zorgvrager niet tevreden over bent? Je kunt dan naar de gemeente toe en bezwaar maken. Men werkt ook met een medisch advies bureau voor onbekende zaken. Vanaf 1-1 zijn in alle besluiten de kosten van de voorzieningen gekoppeld aan het inkomen van de zorgvrager.

Bien N heeft een vraag over haar buurvrouw uit Eritrea. Als Bien en enkele omstanders zich niet met dit meisje bemoeid hadden dan was er nog niets gebeurd. Dit meisje hadden we aan moeten geven bij het wijkteam. Eigenlijk had vluchtelingen  hulp dat moeten doen toen ze weg ging uit Den Helder. Foute aanpak door COA om ze zo in ons dorp te plaatsen ….er zou bv een briefje aan de omwonenden gestuurd kunnen worden dat ze in het huis komt te wonen. Feit blijft dat in deze tijd de gemeente ervan uit gaat dat de gemeenschap op zulke mensen ”past “en indien nodig deze mensen aanmelden bij het sociaal wijkteam.

Lopende zaken

De Veldbezoeken ,5-3 en 4-10 , met Jacob Koopman en Ger Blom zijn achter de rug. Er zijn 23 punten opgeschreven waar we niet blij mee waren. Rein bespreekt wat zaken en sommigen zijn wel en andere nog  niet behandeld. Sam W vraagt nav onze opmerkingen over de begraafplaats wat het nieuwe houten hek  op de begraafplaats  gaat worden. Wij weten dat ook niet. Sam meldt ook dat de andere kastanje bomen op de Elzensingel rot zijn …..kunnen er bomen voor terug komen bv de sierperen zoals op de Sportparklaan? NB deze staan nu krom van de wind….er komen nu weer paaltjes naast om ze recht te trekken.

Pleintje Lijsterbesweg is besproken met gemeente nav het ingezonden plan.We wachten af wat er gaat gebeuren.

Gevoegd bij de notulen ter goedkeuring ook een verantwoording van de verkregen gelden voor de led kerstboom in 2014.Er is nog iets meer dan 12,00 euro over. Er zijn geen vragen over en dit jaar zal de led kerstboom in de week voor kerst weer in de vlaggenmast gehesen worden.

Er gaat gebouwd worden aan de Dorpsstraat bij de Pomp;de boerderij gaat uit een of twee woningen bestaan .Aanvang bouw komend jaar.De twee rijen starters woningen zullen eind januari bevolkt gaan worden. Ook heeft Petra contact gehad met de firma De Nijs over de Peperbus. Daar gaat men op de al in de grond zittende palen andere woningen bouwen dan gepand was .Dit voorstel ligt nu bij de gemeente ter goedkeuring en zodra men groen licht krijgt zullen ze er mee naar buiten komen. Over plan Rode Kool is nog niets bekend.

Wat verder ter tafel komt

Over de bakken heeft Siem v B klachten  .Graag zou hij ook bakken richting Westfriesche Zeedijk zien.De klachten zijn bij ons bekend maar uiteindelijk zorgen de bakken wel voor vermindering van vaart en daarom staan ze er. 

Feit blijft dat het er niet echt mooi  uit ziet. Omwonenden willen ze verven en gaan beplanten met lage beplanting. Siem verzorgt de verf en we gaan achter een lage beplanting aan. 

Uit het laatste veldbezoek kwam naar voren dat het Panna veld omhoog komt door de bomen aan de slootkant .

Er gaat  een glasvezelnetwerk komen  in Sint Maarten wanneer 40% van de bevolking voor intekend . Er zijn geen kosten  voor het aansluiten en de maandelijkse  kosten (die het abonnement van Ziggo dan wel KPN vervangen ) zullen tussen de 55 en 60 Euro bedragen.

Petra vraagt aan het publiek wat ze met de verouderde publicatie kast willen……de meerderheid ziet het nut er niet meer van in dus vragen we aan de gemeente of de kast verwijderd kan worden. We overwegen nu een bord aan de binnenkant van een raam van het DSP te gaan plaatsen. Is dan gelijk vandaal  bestendig maar in de nacht dus niet verlicht 

De wethouder heeft telefonisch afbericht gedaan maar had wel te melden dat de convenanten van o.a de gemeente Harenkarspel komend jaar vervangen gaan worden. Er zal voor alle dorps en wijkraden een  nieuw document gemaakt gaan worden.

Rondvraag

Sam W is blij met sociaal wijkteam verhaal en blij verrast met mooi kerstboom op kruispunt Valkkogerdijk/Hoge Buurt/Dorpsstraat.

Greta Hofte geeft aan dat de obs ‘’de Zwerm “ voorlopig blijft bestaan nav vraag  van Ron vd L.Er zitten nu 80 leerlingen op en de grens is 60.Door de nieuwbouw in ons dorp komen er ook weer nieuwe leerlingen.

Wederom klachten van Peter S en Willemien de V over het fietspad naar Stroet en ’t Rijpje een drama om daarover te fietsen. Wij geven aan dat er al heel wat   gesleuteld is aan deze route en we denken dat het nu geen prioriteit heeft bij de gemeente maar een zaligheid om over heen te fietsen zoals bv de fietsroutes bij Petten is het zeker niet. Aandachts punt voor de dorpsraad blijft het.

Kees  B wil graag als het mogelijk is dat er in het parkje Wijzend een vuurwerk vrije zone komt op oudjaar/nieuwjaar wisseling.

Hans Nusink vraagt of erachter bij de Lutjeweg weer een speelplaats komt. Steven antwoordt dat dit alleen via buurt initiatief gerealiseerd zou kunnen worden. Petra meldt dat op het Esdoorn plantsoen verschillende toestellen vernieuw zijn en er opnieuw schors  gestort is onder de toestellen

Om 10.00 sluit  Rein de vergadering en wens iedereen een goede feestmaand toe en bedankt een ieder voor  belangstelling.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Persbericht gemeente Schagen.

Datum: 10 december 2015

Duurzame woningen voor starters in Sint Maarten

Bouwbedrijf De Nijs gaat in Sint Maarten aan de slag met het plan ‘Witte Kool’.  Het contract voor bouwproject ‘Witte Kool’  wordt op woensdagmiddag 16 december om 17.00 uur getekend in dorpshuis De Klimop in Sint Maarten. Directrice Daniëlle De Nijs van Projectontwikkelaar De Nijs uit Warmenhuizen en wethouder Jelle Beemsterboer beklinken hiermee de afspraak om veertien nieuwe huizen te bouwen. Het gaat om betaalbare energie-neutrale woningen die vooral geschikt zijn voor starters.

Er wordt weer steeds meer gebouwd in Schagen. “Dat is ook waar we naar streven,” zegt wethouder Jelle Beemsterboer. “Samen met bouwpartijen zijn we volop bezig om oude projecten, die door de crisis stil waren gevallen, weer op te pakken. Daarbij wordt nu sterk gefocust op bouwen waar in die kern ook echt vraag naar is. De woningmarkt in Schagen komt weer steeds meer in beweging en dat is mooi!” 

Op het gebied van kansrijke woningbouw hebben de gemeente Schagen en projectonwikkelaar De Nijs elkaar helemaal gevonden. In Sint Maarten bouwt De Nijs veertien starterswoningen: het project ‘Witte Kool’. Om niet teveel tegelijkertijd op de markt te brengen is afgesproken dat het bouwplan ‘Rode Kool’ op een andere locatie in Sint Maarten in een later stadium wordt uitgevoerd. In de overeenkomst ligt nu vast dat het één begint als het ander klaar is.

Plan Witte Kool krijgt veertien energieneutrale starterswoningen, in vijf blokken.

Deze afspraak past in de gemeentelijke aanpak voor het realiseren van de woningbouwopgave. Kern van die aanpak is dat de gemeente initiatiefnemers wil stimuleren om de geplande woningbouwprojecten ook snel te realiseren. Daarentegen worden locaties die niet snel ontwikkeld gaan worden, maar wel drukken op de beschikbare woningbouwcapaciteit, geschrap

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Notulen van de dorpsraad van Sint Maarten eo

17-9-2014 Plaats;DSP                                          Aanvang 20.00 uur

Aanwezig gehele dorpsraad min Siem en 18  man publiek,zie presentie lijst.

Om 20.05 opent Ed de vergadering.

Mededelingen en ingekomen stukken. Petra krijgt het woord;

 • De dorpsraad heeft uitnodigingen ontvangen voor bijeenkomsten over het sociaal domein,subsidie/veiligheid  beleid  van de gemeente en contact dorpsraden met gemeente en heeft deze avonden bezocht.

 • Het info bord over de looproutes is herplaatst na aanvraag. Ook op de  site van de VVV kan men nu onze loop routes vinden.

 • Er zijn  e mails naar de gemeente verstuurd over de begraafplaats,het onderhoud laat te wensen over. Ook hebben we een prullenbak aangevraagd  bij het bankje van de Wijzendweg bocht. Er is een aanvraag ingediend om de gehandicapten P plaats van de Kastanjelaan te verplaatsen naar de Lijsterbesweg en op de Kastanjelaan 2 P plaatsen te creeren.De kermis kast tegenover DSP mist een gat om de kabels naar binnen te trekken.  We  hebben onze onvrede geuit over het werken met het KCK  de terug koppeling van een ambtenaar met 3 dagen wordt niet waargemaakt.

 • Brief gekregen dat men de kolken op de Wijzendweg door gaat spoelen voor betere doorstroming.

 • De dorpsraad heeft bij de gemeente een aandachtspunten lijstje ingeleverd. Zie bijlage.

 • We zijn als dorpsraad in het dorp langs mensen geweest ivm oa overhangend groen.

 • We hebben met de wethouder en ambtenaren de bakken zaak besproken en bekeken. In oktober volgt een evaluatie van de zaak tot nu toe

Mevr Mulder ,van de senioren partij ,heeft ook een ronde over alle bergraaf plaatsen  van Schagen gelopen en zegt dat er op onze begraafplaats al werk verricht is en het wachten nu is op de winter voor o.a snoeiwerk.

De heer Cappon  ergert zich aan het stier bordje bij de wandelroute over het land van boer Bruin....vangt wel een zak met geld maar probeert de mensen op deze manier van zijn land te houden. Ed denkt dat hij zich misschien op deze manier probeert te dekken in geval van schade. De dorpsraad gaat een gesprek aan met  de heer Bruin met de vraag het bordje alleen te tonen als er echt een stier op zijn land staat.

N.a.v. de bakken merkt  de heer Scheerman toch nog op dat de Dorpsstraat een race baan blijft. Willem Pronk neemt het  woord en meldt dat de twee putten nog steeds niet aangepakt zijn....schade aan de huizen daardoor op de Hoge Buurt. Bij Joke Stam  geeft de 6 hoek veel trillingen oa door de verzakking. Wij vinden dat het toch misschien tijd wordt voor de bewoners om de gemeente aansprakelijk te gaan stellen voor de opgelopen schade aan de huizen....geeft ook wat meer druk om de problemen aan te gaan pakken bij de gemeente.

Feit blijft dat ons dorp niet geschikt is voor het verkeer van nu en een route om het dorp oa door de dijk erg moeilijk is.

Notulen van 12-12-2014  worden goedgekeurd.

Woord is aan de heer Cappon met zijn verhaal over de Dorpsondersteuner.

Rens dankt voor de uitnodiging om hier te komen te vertellen over zijn project Dorpsondersteuner , start in Dirkshorn als pilot , het project loopt  in Elzendorp te Noord Brabant.

We bekijken de uitzending van Brandpunt over dit project. Korte lijnen zorgen voor snellere oplossingen vaak binnen een dag. Betaalde professionals en vrijwilligers samen zorgen om mensen in huis en thuis te houden. Welzijn inwoners omhoog en kosten besparing voor de zorg. De Dorpsondersteuner,liefst verpleeg kundige uit dorp, zou samen moeten gaan werken met een wijkteam voor jong en oud. Zo zijn de lijnen kleiner dan alleen met wijkteam.

Sam zegt dat zo niemand voor de leefbaarheid van het dorp goed zou zijn. Merkt wel op dat het eens lopende WMO loket in ons DSP geen succes was. Rens geeft aan dat DSP al een goede basis zou zijn.

Dorpsondersteuner wordt eigenaar van het probleem en geeft het door aan de betreffende  wijkteam mensen. Gevaar voor haar is dat ze  niet weet  waar haar grenzen zijn,geheimhouding is gepast in vele gevallen en hoe ga je daarmee om.

De dorpsraad zal zich over dit project positief of negatief uit spreken en de heer Cappon daarvan op de hoogte stellen.

Nieuwbouw .We  vertellen dat men in november op t Boerenerf  met de bouw van de schuren begint ,al deze 11 woningen zijn verkocht. De boerderij  woningen aan de weg zijn nog niet verkocht.

Mevr v.d . Does geeft aan dat de boom op de Peperbus,het andere nieuwbouw plan, er niet meer uit ziet,kan hij onderhouden worden?? We zullen  dat door geven aan  de gemeente evenals de dode boom op de Omloop voor nummer  32 . Bij Plan Limmen  zijn  2  woningen verkocht.

De heer Duister geeft aan dat het op de parkeerplaats voor vrachtauto s  een rommeltje is. We gaan er naar kijken en geven het indien nodig door bij de gemeente.

Steven geeft uitleg over  de speeltoestellen. Er worden er veel verwijderd maar er komt niet zomaar iets voor terug .Voor een deel komt dat door de bezuinigingen van de gemeente maar als burgerinitiatief groepen met een goed plan komen is er wel geld beschikbaar .In ons dorp is er wel een groep ouders die er mee aan de slag willen o.a. M Keesman ,bij het voetbal veld,  en G Hofte. Steven gaat proberen om deze mensen te aktiveren in hun plannen.

 Kerstboom. Petra  laat zien wat de bedoeling is .De aanwezigen vinden het een leuk plan temeer omdat deze boom jaren mee zou kunnen gaan. Samen met Hans Nieweg  zal zij begin november de gelden voor deze boom proberen te vergaren via bekendmakingen. Kosten nu 199 euro en ter plekken ontvangt zij al de eerste 20 euro.

Rondvraag .

De heer Kroon merkt op dat de tweede  boom  in de bocht van de Wijzendweg zwammen op de bast heeft. Hoe is de staat aan de binnenkant...verrot ?  Is gevaar bij de eerste storm. Wij stellen de gemeente op de hoogte nadat we eerst zelf inspectie uitvoeren.

Jan v E geeft aan de pot voor de kerstboom in het  DSP te zetten na publicatie voor donaties.

Mevr v.d. Does geeft aan dat het pad buitenom de begraafplaats erg veel knoetsen bevat... ontspannen wandelen gaat zo niet en het is gevaarlijk om te vallen.Kunnen de knoesten behandeld worden?

Sluiting. Om 22.00 uur dankt Ed de vele aanwezigen en Hans N in het bijzonder voor de geschonken consumptie.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Notulen van de dorpsraad van 12-12-2013.

Aanwezig ;dorpsraad min Siem v B en 19 belangstellenden zie aanwezigheidslijst.

Opening.

Om 20.00 uur opent Ed de vergadering  en heet de wethouder Bouwes en LTO bestuurder/leden welkom en vermeldt dat er een nieuw DR-lid is, Steven Bosdijk. Hij krijgt tijd om zichzelf voor te stellen.

Mededelingen/ingekomen stukken.

De post wordt door Petra behandeld; subsidie brief 2014, e mail verkeer over de Hoge Buurt inzake beton bakken en lantaarnpalen, schrijven over speelvoorzieningen in dorp, de twee zaken van dit moment; sociaal domein en vermindering van subsidie de komende jaren, brief over publicatie bord en groenverzorging in het dorp.

De notulen van 6-3-2013 worden goedgekeurd.

Wethouder Bouwes aan het woord.

Wil graag notulen van vergadering hebben om deze uit te zetten bij het gemeentebestuur. Stelt zich voor als portefeuillehouder van economische, recreatie, toeristische, -zaken, grondbeleid en financiën en is ook het collegelid voor de dorpsraden.  Is nu een jaar bezig en heeft veel zaken van oude gemeentes meegekregen die men nu ongeveer heeft afgehandeld. Twee  ambtenaren als contact persoon voor de dorpsraden; voor ons zijn dit Tom Terbrack en Nico Nannes.

LTO noord krijgt het woord.

Meneer Goudsblom neemt het woord namens LTO noord. Geeft aan dat  LTO niet gekend is in deze snelheids remmende betonbakken en ze zijn er niet blij mee. LTO wil de bakken weg maar wij als dorpsraad en omringende bewoners willen ze handhaven. De dorpsraad zegt dat er op de 3 voorlichtingsavonden over de renovatie Dorpsstraat nooit iemand van LTO aanwezig is geweest. LTO wil dat men in de 30 km zone gaat laseren en denkt dat er dan wel zachter gereden gaat worden door de landbouwers.... en wil dat wij aangeven wie er te hard doorheen rijdt en die firma s daarop aanspreken. Dorpsraad en omwonenden zien dat niet zitten. Wethouder  Bouwes  zegt dat men in 30 km zone niet kan handhaven en vindt het een zwak argument dat ze de gemeente ermee opzadelen. Voer een gesprek met je eigen leden over deze zaak, in deze zones kan niet hard gereden worden.

Door de vergroting van het materiaal blijft wel het feit bestaan dat je als fietser kwetsbaar bent  rondom de bakken vindt Ron van der Laan. Toen er nog geen bakken stonden ontstonden er echter ook regelmatig gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers.

We zijn het erover eens dat er vaak te hard wordt gereden door vele landbouwers, personenwagens, vrachtverkeer en bussen wat trillingen geeft op deze weg met overlast voor de bewoners. Dit probleem speelt al meer dan 40 jaar en zal zonder maatregelen niet minder worden.

Bouwes geeft wel aan dat de bakken vervangen zouden kunnen worden door de zogenoemde straat juwelen (zoals op de Spreeuwenlaan in Schagen)  .....werkt ook remmend maar geeft wel een ander beeld, verder is er dan meer ruimte voor brede landbouwmachines. Ook aan de vooraankondiging dat er obstakels aankomen zou wat meer aandacht gegeven kunnen worden door bebording en zig zag strepen vindt Cor B. Dit laatste is ook al toegezegd door R. Moeijes. De dorpsraad gaat hierover in gesprek met de gemeente.

Petra vraagt aan de wethouder, in het kader van de slechte oost -west verbindingen in de Noordkop en het weren van verkeer in het dorp, of de Burghornerweg opgewaardeerd zou kunnen worden.  LTO wil in de toekomst ook een graag een vaste oever verbinding over het kanaal. De wethouder hoort deze vragen aan.

Als alternatieve route wordt de Herenweg-Wijzendweg genoemd. LTO heeft ook moeilijkheden met de vele geparkeerde auto s op de  Herenweg, geen auto’s dan meer verkeer over de Herenweg en ontlasting van Hoge Buurt (en belasting van de Heren/Wijzendweg) geeft de heer Goudsblom aan. De ervaring leert ook dat er in drukke tijden vele bermen kapot gereden gaan worden. Ook deze weg is nu niet geschikt voor groot landbouw verkeer. LTO geeft aan dat zij deze alternatieve route wel bruikbaar vinden als de parkeerplaatsen minder belemmerend (niet aan beide zijden van de weg) worden aangelegd en er op wordt toegezien dat er ook maar aan één kant geparkeerd wordt. De wethouder geeft aan dat hier een aanleiding voor overleg zichtbaar is.

Wat verder ter tafel komt.

Nieuwbouw.

Plan De Pomp ligt stil door de recessie en geldt ook voor de verdere nieuwbouw op de Peperbus. Op deze locatie is gras ingezaaid op het tweede deel.

Het toewijzingsbeleid van de wooncompagnie is door ons niet te beïnvloeden jammer genoeg zodat mensen die begaan zijn met ons dorp uiteindelijk toch naar elders verhuizen.

Speeltoestellen/goaltjes

Greta  Hofte vertelt dat de kleine illegaal neergezette goaltjes op het Esdoornplantsoen zijn  weggehaald  door bewoners omdat ze te onveilig waren na 6 jaar. We wilden op eigen initiatief goaltjes kopen omdat ze voorzien aan een behoefte voor de jeugd t/m 6 jaar.  Met behulp van het Oranje Fonds  en bijdrage bewoners/dorpsraad melde de gemeente dat volgens de officiële normen er twee vangnetten á 1200 euro achter de doeltjes moet worden geplaatst. Er zijn nu twee illegale alternatieve doeltjes geplaatst. Niet zoals we ze graag wilden maar wel dankzij geld van het Oranje Fonds.

Bouwes geeft aan dat hij de gang van zaken w.b. deze zaak  graag wil weten want de gemeente stimuleert het eigen initiatief juist. Greta vindt dat je wel kan weghalen maar dat er toch ook weer wat terug moet komen en bovendien zijn er landelijke normen voor speeltoestellen  meldt onze man die zich bezig houdt voor ons dorp in de speeltoestellen groep van de gemeente: Steven. Ook Greta meldt zich aan voor deze groep. Het laatste bericht dat Steven heeft ontvangen van de contactpersoon bij de gemeente (de heer Michael van Ruler) is dat medio 2014 contact wordt opgenomen. (Dit is opmerkelijk omdat de heer van Ruler wel een afspraak heeft gemaakt met Greta Hofte voor 23 januari betreffende dit onderwerp, buiten de dorpsraad om dus)

Rondvraag.

Han L.L vraagt aandacht voor de schutting achter het huis met tuin op de Peperbus nr 19.Op de tekeningen van het project was een looppad getekend achter de tuinen en de garages van de Omloop. Nu heeft de bewoner van nr 19 als enig van de 5 huizen het pad bij zijn tuin getrokken en de schutting pal tegen de achterkant van de garage aan de Omloop gezet. De heer Lucas Luijckx kan zo geen onderhoud aan zijn garage plegen en de afwatering geeft ook problemen....het water loopt nu zijn garage in. Ook is er nu in geval van calamiteiten geen doorgang om weg te komen.

Er is bekend dat het kadaster  heeft gekeken hoe de perceel grenzen precies waren ...kan het zijn dat er door het kadaster een fout gemaakt is?Afdeling ruimte zal de zaak moeten bekijken en als het kadaster een fout heeft gemaakt moet een en ander veranderd worden. Heer Bouwes gaat er achter aan, maar geeft aan geen echte bevoegdheden te hebben; er is geen gemeentegrond in het geding. Kees B geeft aan dat er een fout gemaakt kan worden; de openbare grond heeft  de project ontwikkelaar gekocht en gemeente heeft het verkocht  dus......de gemeente doet dan niets.  Het is desalniettemin mogelijk voor een belanghebbende om het kadaster om een nieuwe vaststelling te verzoeken.  Han zal van de gemeente op de hoogte gesteld worden van de uitslag van deze zaak.

Wethouder Bouwes bedankt voor de ontvangst en zet zijn actiepunten uit als hij de notulen heeft ontvangen.

Ernie  K .geeft aan dat hij  lid is van het gehandicapten platform en dat onze vier gehandicapten P plaatsen niet voldoen aan de wettelijke  eisen; ze zijn niet lang genoeg. Ernie vraagt of er mensen zijn die er bezwaar tegen hebben dat er één P plaats verdwijnt. Wij geven aan dat deze P plaatsen beter naast het Dorpshuis kunnen komen bij de ingang naar de Zwerm daar is veel minder gevaar .Ernie neemt dit mee naar de gemeente.

Mevrouw Emmelkamp geeft weer aan dat er dubbel geparkeerd wordt aan de Sportparklaan en de politie( meestal) geen bekeuringen uitdeelt. Deze situatie is een gevaar voor de omwonenden en ook levert het beperkingen op als er bv een ambulance door moet.

Hans Nieweg vond de aankondiging met een flyer voor een dorpsraad een goed initiatief, kan dat vaker? Zo komen er meer mensen op af. We doen volgende keer weer ons best.

Ron v H. heeft een vraag wat betreft de  groen voorzieningen .Hier en daar zijn er toch wat gaten gevallen in de nieuwe beplanting. Kan dat opgevuld worden? De wethouder meldt dat er 1 a 2 keer per jaar nazorg verleend wordt in het voor of najaar. We zullen dus nog even moeten wachten.

Petra V. wil volgend jaar weer een kerstboom in ons dorp, er zijn meerdere mensen die dit ook graag willen. Het plan is om een lichtjesboom te gaan kopen rondom een vlaggen mast die we meerdere keren kunnen gebruiken,kosten 400 euro. Geld van verenigingen enz is nu moeilijk te krijgen....we gaan in oktober 2014 met een collecte door het dorp ,als ieder huishouden 1 euro  geeft moeten we toch een boom kunnen kopen .Petra gaat dit regelen.

 Om 22.00 uur sluit Ed de vergadering.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Notulen van Dorpsraad vergadering gehouden op 06 maart 2013 aanvang 20.00 uur in dorpshuis “De Klimop”

Aanwezig bestuur: dhr.E.M.Burger (vz) en dhr.R.P.de Jong (pm).

Afwezig bestuur met afbericht: mevr.P.Vrolijk-Hiemstra (sec) en
de dhr.S.A.J.van Bleisem (alg).

Aanwezig negentien belangstellende c.q.belanghebbende inwoners van de gem.Schagen.

 1. Opening vergadering.

Vz.opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Vz. maakt melding dat de secretaris mevr.P.Vrolijk-Hiemstra niet aanwezig kan zijn omdat ze herstellende is van een operatief ingrijpen. Algemeen bestuurslid dhr.S.A.J.van Bleisem kan niet aanwezig zijn door werkzaamheden buiten de provincie. Dhr.Nieweg vult de vz. aan door melding te maken van de aanwezigheid van de fractieleider van de VVD dhr. André Groot en dhr.Harry Piket comm.lid van de PvdA.

 1. Vaststelling agenda.

Er zijn aanvulling op de agenda en wordt hiermee vastgelegd.

 1. Notulen vergadering d.d. 04-07-2012.

Vraag over het laatste punt van de rondvraag is of er verbetering bij het wel wekelijks ontvangen van het Schager Weekblad. Bij het aanwezig bestuur zijn momenteel geen klachten meer bekend. De notulen worden goed gekeurd met dankzegging aan de notulist. 

 1. Ingekomen stukken / mededelingen.

Brief HSZ d.d.23-11-2012. onderwerp: Foto’s plaatsnaamborden HSZ.

Het gaat over het leveren van kenmerkende foto’s van ieder dorp welke worden getoond op de nieuwe plaatsnaamborden. De dorpsraad heeft inmiddels een tweetal foto’s geleverd.

Brief HSZ d.d.09-11-2012 onderwerp: Contactpersonen HSZ.

De aangewezen contactpersonen tussen de nieuwe gemeente en onze dorpsraad zijn:

-         de heer T.Terbrack, tfn (0226) 39 66 15, e-mailadres: tom.terbrack@schagen.nl

-         de heer T. Bootsma,tfn (0226) 39 66 51, e-mailadres: teake.bootsma@schagen.nl

Vandaag ontvangen e-mail van de heer Terbrack. Onderwerp: Verg. Dorpsraad 06-03-2013.

Vz. meldt dat de dorpsraad zeer teleur gesteld is door de mededeling dat beider contacpersonen niet aanwezig zullen zijn in deze vergadering. Eind januari zijn beider contactpersonen hiertoe uitgenodigd en met bevestiging dat de datum 6 maart 2012 genoteerd staat in de agenda. De vz. leest de verdere inhoud van deze e-mail voor aan de aanwezigen die hoofdzakelijk gaat over de herinrichting van de Dorpsstraat.

 1. Herinrichting van de Dorpsstraat.

Hierbij een aantal opsomming van deelnemers aan deze vergadering:

-         Overgang van het nieuwe en het bestaande trottoir in de Lijsterbesweg (t.o.het dorpshuis) is zeer groot. Waarom is het nieuwe trottoir zo enorm hoog uitgevoerd. En wat is hier aan te doen.

-         De bocht aan het eind van de Omloop/Groenedijk richting Stroet is zeer scherp gemaakt. Als je met de auto het dorp verlaat kom je uit op de andere weghelft en dat is zeker niet veilig. S.v.p. de bocht ruimer maken.

-         Het verkeer gaat met veel te hoge snelheid door het dorp ter wijl het een 30km zou worden. Waar blijven 30km borden.

-         Met veel handelingen en ingewikkelde machines e.d. is gekleurd asfalt aangebracht rond het dorpshuis. Nu blijkt dat deze kleur alweer aan het vervagen is in het wel bekende grijs. Is er nog garantie dat de kleur weer terugkomt na deze dure behandeling.

-         Er zijn  riooldeksels die te hoog en te laag liggen en geven daardoor veel geluidsoverlast aan de bewoners en trilling aan de woningen  Gaat met hier nog iets aan doen.

-         Het riool erfscheidingsputje van perceel Dorpsstraat 54 zit samen aangesloten op het erfscheidingsputje van perceel 54a. Alle percelen op dat stuk hebben hun eigen erfscheidingsputje. Gaarne de zaak hier recht zetten.

-         De omgeving van de ingang van volkstuinen aan de Groenedijk is zeer rommelig gemaakt door de aannemer. S.v.p. opruimen.

-         De vz.van de DSP geeft complimenten aan de gemeente voor de mooie herinrichting van de Dorpstraat met daarin centraal de omgeving van het DSP. De DSP wil gaarne een bijdrage leveren als de feestelijke opening daar is.

-         Waarom zijn de parkeerplaatsen aan de wegzijde zo enorm hoog uitgevoerd. Waarom heeft de gemeente deze absurde hoge uitvoering goedgekeurd. Velen hebben moeite, en vooral ouderen met een rollator, om de parkeerplaatsen open af te komen. Ook meldt een bewoonster dat ze al tot twee toe schade heeft opgelopen aan de onderkant van haar auto door vast lopen op de parkeerplaats. De vz herkent dit omdat hij persoonlijk alleen achteruitrijdend kan parkeren om vastlopen te voorkomen. Wat gaat de gemeente hier aan doen?

 1. Voortgang Nieuwbouwplannen.

Plan de Pomp.Secretaris heeft de projectontwikkelaar v/d Kamp gebeld. Er gaat nog niet gebouwd worden. Men is in overleg met een partij om de boel te verhuren. Pas dan, als dit overleg positief is afgerond, kan worden gebouwd. Zal zeker nog wel een maand of vier duren.

Zolang zitten we dus mooi met een kale plek in dorp die overwoekerd gaat worden door onkruid. Ook dorpshuis bestuur is dit een doorn in oog en daarom heeft de vz. stg. Dorpshuis de heer Mulder het plan opgevat om de plek te gaan inzaaien met bloemen. Hij heeft contact gehad met gemeente en planontwikkelaar en het Oranje fonds welke laatste over de brug is gekomen met een subsidie om daarmee planten te kopen. Op basis van “Nederland Doet” wordt e.e.a. opgepakt.

Ook de plannen Witte- en Rode-kool liggen volledig stil. Gemeente heeft toegestaan dat plan Wittekool tijdelijk in gebruikt is geweest als depot van vrijkomende grond bij de herinrichting van de Dorpsstraat tot grote ergernis van de aldaar wonende starters. Mede door zetting van deze grote bulten grond is er regenwateroverlast ontstaan in het achterpad van de bestaande woningen aan de Omloop. Dit achterpad is eigendom van de bewoners maar de overlast is wel ontstaan door het naastliggende gemeentelijk plan. Hoe gaat de gemeente deze bewoners de helpende hand toesteken.

Van plan Groenedijk is één woning gebouwd maar nog niet verkocht. Wat wel als pluspunt wordt ervaren dat dit project netjes verzorgt bij ligt.

 1. Jaarverslag secretaris.

De vz leest het jaarverslag 2012 voor, dat is opgemaakt door de secretaris. Dit verslag is met applaus ontvangen door de deelnemers van deze vergadering. Laat de hoop op een goede samenwerking met de gemeente, zoals beschreven in de laatste alinea, bewaarheid worden.

 1. Financieel verslag

De penningmeester leest zijn financieelverslag voor zoals hierna weergegeven:

Het resultaat over dit jaar is € 2304,34 positief. Het resultaat over dit jaar is gedaald t.o.v. het jaar 2011 omdat er geen subsidie is aangevraagd en dus ook niet is binnen gekomen.

De kosten bestaan uit:

·        Zaalhuur

·        Kosten van consumpties tijdens vergaderingen.

·        Rabobank basispakket.

·        Contributie Kamer van Koophandel.

·        Contributie Vereniging van kleine kernen.

In maart 2012 is bij de gemeente subsidie aangevraagd en eind 2012 is dit positief beoordeeld. Brief en uitbetaling volgen nog.

 1. Huishoudelijk reglement.

De penningmeester meldt dat er een huishoudelijk reglement in de maak is gebaseerd op de statuten en het convenant van onze dorpsraad. De heer Groot geeft aan dat binnen de gemeente Schagen een herziening zal gaan plaats vinden om tot een éénduidige regeling te komen voor alle dorpsraden en wijkraden. Momenteel zijn er teveel verschillende vormen in deze. Ook de regeling voor de subsidie wordt nader bekeken. Het concept reglement wordt ruim voor de volgende vergadering toegestuurd aan de e-mailadressen die we nu bij de presentielijst hebben ontvangen.
Tevens wordt dit zichtbaar gemaakt op website www.sintmaarten-nh.nl

 1. Rondvraag.

-         Parkeren op het trottoir in de Sportparklaan voor het Sint Maartenshof is een doorn in het oog voor de bewoners aldaar. Met name de blokkade voor ambulance, vuilniswagen en brandweer etc. is dit geen gewenste situatie. Wat is hier tegen te doen? Doorgeven aan de gemeente voor handhaving van de verkeersregels.

-         Langdurig parkeren van een caravan in openbare ruimte achter de Sportparklaan. Deze opmerking is reeds door de dorpsraad doorgegeven aan de gemeente. Actie volgt.

-         Trottoir aan de Wijzendweg t/o de ijsbaan is nooit goed aangelegd. Te vlak waardoor regenwater niet goed kan afvoeren mede door de zgn.varkensruggetjes tussen de rijbaan en het trottoir. Gaarne actie.

-         De fractieleider van de VVD de heer Groot bijt zich, zoals hij zei, vast aan wat er leeft in alle dorpskernen en bezoek her der meerdere dorpsraadvergaderingen. De heer Groot houdt een positief gevoel over aan deze vergadering. Ook geeft hij ons de tip om gebruik te maken van de gemeenteraad als bepaalde zaken binnen het gemeentelijk apparaat niet zo lopen als we willen. Hun expertise kan hiertoe bijdragen.

-         Ook is een inwoner ter ore gekomen dat tijdens het leeg halen van het v.m.gemeentehuis te Tuitjenhorn een aantal dozen vol met nog nooit gebruikte boekjes “Sint Maarten in ansichtkaarten” uit 1986 bij het grof vuil terechtgekomen Zonde.zonde.

-         Een inwoonster is naar een bijeenkomst geweest in het kerkje te Valkkoog met als onderwerp “Verhalen Vertellen”. Dit is een initiatief van de nieuwe gemeente om bestaande verhalen uit de verschillende dorpen op meerde plaatsen in de gemeente ten gehore te brengen. In het kerkje waren het verhalen van Antje Hemmer en Klaas Jan Bak waar de inwoonster enorm van had genoten. Wel vroeg ze zich af of hier wel genoeg bekendheid aan was gegeven. Volgens meerdere aanwezigen is dit ruim voldoende aan de orde geweest. Van het gehele onderwerp is een DVD beschikbaar.

-         Het nieuw aangelegde asfalt van de Valkkogerdijk vertoont nu al reeds weer verzakkings verschijnselen. De heer Groot geeft aan dat dit wel de verwachting zou zijn. Dit risico is bewust genomen omdat een totale renovatie van het dijklichaam veel duurder zou uitvallen.

-         Een inwoner heeft op tekening van de aannemer, die ook de herinrichting van de Dorpsstraat uitvoert, gezien dat er verkeersremmende werkzaamheden worden uitgevoerd op de Hogebuurt. Ter hoogte van het parkeerterrein van het v.m. gemeentehuis worden als proef een tweetal betonnen bakken geplaatst als verkeersremmer. Dit n.a.v. klachten van omwonenden die last hebben van trillingen en gevelschuringen door te snel rijdend verkeer over ongelijk liggende putdeksels in het asfalt van de rijbaan. Is dit juist en zo ja waarom weten wij als dorpsraad daar niets van.

 1. Sluiting.

De vz dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Notulen van de stichting dorpsraad  Sint Maarten e.o, 4-7-2012.

Plaats;dorpshuis De Klimop 20.00 uur.

Aanwezig;zie presentie lijst 17 personen en 3 dorpsraad leden.

Opening door Ed om 20.05.We gedenken onze trouwe volgers   Willem  van Gytenbeek en Bets Bijpost die overleden zijn.

Mededelingen;Siem is afwezig wegens zijn werk.

Bij de post vinden we een brief over  een info bijeenkomst over Zon in de kop en op je dak. Ook is er een blauwe envelop voor de stichting .De gang naar de notaris is afgesloten we buigen ons nu over een huishoudelijk reglement. Er is subsidie aangevraagd voor de dorpsraad voor onze aktiviteiten.

Ed geeft up date dorpsstraat; voor bouwvak moet fase 1 klaar zijn. Asfalt wordt neergelegd en en blijft liggen behalve de afdeklaag. Na de bouwvak start  fase twee. Meneer Oostvorn  geeft aan dat  er grote verkeersdruk is aan de westkant van het dorp. Is daar niet tevreden over,wat er ook gebeurt het gaat allemaal te hard over de wegen .Geeft aan dat  hij in de toekomst landbouw verkeer buiten het dorp wil laten rijden .Politie geeft aan dat 30 km niet te handhaven is en dat de dijk een belemmering is ivm het aanleggen van nieuwe wegen.

Ed meldt dat men de Valkkogerdijk eindelijk  aan gaat pakken en de grootste min punten op gaat lossen om de dijk weer verkeersveilig te maken. Dit gebeurt wel met low budget .

Voor plan de Pomp is een info avond geweest .Over de verkoop weten wij nog niets .Folders liggen op tafel om mee te nemen.

Op 12 juli is er een overleg avond tussen B&W en alle  dorpsraden van Harenkarspel. Petra is naar een bijeenkomst geweest van de Cultuur Compagnie. Deze gaat verhaal vertel avonden organiseren. Op deze avonden zullen mensen uit de kernen van de nieuwe gemeente  verhalen vertellen uit hun kern voor belangstellenden.

Er komt een nieuwe toeristische bewegwijzering naar landelijke norm. Hier zal een kostenplaatje aan gaan hangen.De bordjes geplaatst  door de gemeente gaan verdwijnen.

De notulen 8-2-2012 worden goedgekeurd na aanpassing van data. Rein meldt dat de schuur van plan Limmen plat ligt en dat er over twee weken gebouwd gaat worden aan het eerste huis wat verkocht is.

Gasten aan het woord Anne Kees Meines en Naomi Weertman.

Anne Kees neemt het woord en vertelt over zijn werk. Heeft contact met vele instanties;gemeente,scholen g.g.z .,Brijder stichting,g.g.d. Naomi en Anne Kees doen veel aan de jeugd en proberen de signalen voor dat het fout gaat  aan te pakken om erger te voorkomen. Drugs en alcohol vormen een groot probleem  maar de overlast hiervan valt relatief mee. Er zijn ook twee jeugd agenten in Schagen aan het werk.  Er hangt een verander wolk boven  het kantoor;de politie Schagen  gaat samen met Den Helder. Dit geeft veel onrust onder het personeel.

N.a.v. de situatie Heren/Wijzendweg  komt de  vraag uit de zaal hoe gaat het met het  parkeer verbod handhaven .Door middel van waarschuwingen zegt Anne Kees.Je mag  alleen je auto plaatsen op de daarvoor bestemde wei of aangegeven vakken. Deze situatie komt voort uit de angst voor schade .Het is zoals het nu is er kan niets anders .Effect van bovengenoemde situatie is weer dat er te hard gereden gaat worden daar de flessenhals weg  is. Door de gemaakte verkeersbelemmerende  maatregelen kan  er niet zomaar bekeurd gaan worden in 30/60 zone. Daar moet men van hoger hand toestemming voor vragen.

Meneer Oostvoorn geeft aan dat de landbouw verkeer te snel gaat. Er  zal naar worden  gekeken als de situatie helemaal klaar is,maar door de situering van ons dorp hoeven we hier geen wonderbaarlijke oplossingen voor te verwachten. Ook het plaatsen van obstakels  geeft niet altijd het goede effect.

Esther H. geeft aan dat er wordt wel gemeld dat het dorp afgesloten is maar niet naar welke richting je moet gaan. Er is ook al twee keer een draaiende ambulance gezien komt de afsluiting dan wel door bij zulke instanties?Anne Kees zegt dat er elke week over deze zaken een briefing is dus dat ze dat wel meekrijgen. Petra zal e.e.a.  opnemen met de gemeente.

Naomi krijgt het woord.Als jongerenwerker behartigt zij de belangen van en voor de jeugd,heeft een verwijzende /signalerende  en coachende functie. Samen met Emiel is zij 16  uur in  Harenkarspel  aan het werk. Ze geeft voorlichting  bv.met de  Brijder stichting en politie. Workshops en sport aktiviteiten worden ook georganiseerd. Onderhoud contact met de jongeren verenigingen in onze gemeente. Haar werkplek is  op de Doorbraak of vanuit haar auto ….te bereiken op haar 06 nummer

De groep in St Maarten is moeilijk te vinden en  geeft op oproep geen respons .De burgemeester was niet tevreden op dit punt en is daarom zelf op huisbezoek gegaan bij de aangeschreven adressen. Sindsdien is het wel rustiger in het dorp. Marina  S.vraagt of je kan melden als je je zorgen maakt over een kind, dat kan via een huisarts ,AMK of CJG. Zij kunnen je vertellen hoe het traject verder kan gaan .

Rondvraag

Hans N. vraagt wat er met de grond gebeurt die op de Peperbus ligt  is ons niet bekend….Wat als de Dorpsstraat dicht gaat….kan daar tijdelijk een parkeer  terrein komen?Hans neemt er contact over op met de gemeente.

 Esther H. vraagt wat te doen tegen de auto s op het Esdoornplansoen die daar straks over heen gaan rijden als fase twee start van de Dorpsstraat .Optie is slow poppetje 30 km bord .Omleiding om dorp heen  naar Schagen /Kust en Tuitjenhorn a.u.b.

Kees B. is blij dat de klacht over de kledingbak snel verholpen is na een telefoontje van Ed naar de gemeente. Kees en met hem vele anderen ergeren zich aan het feit dat het wandelpaden bord al twee weken rondslingert  voor ons dorpshuis en bovendien beschadigd is.Petra zal aktie ondernemen via de gemeente om het zo snel mogelijk weer te laten ophangen zodat men weer kan zien hoe men kan wandelen.

D66 leden uit Warmenhuizen,Schagerbrug en Schagen zitten in het kader van de fusie bij deze dorpsraad.Heer Bas geeft aan dat rol wijkraden anders is dan dr.

Heer Oostvoorn  wil strukturele  oplossingen vinden voor de verkeersstroom.

Petra vraagt wie er nog wekelijks een Schager Weekblad krijgt.Het blijkt de helft van de aanwezigen te zijn.Petra zal daarover een klacht in gaan dienen omdat we zo ook het Harenkarspel  gemeente nieuws missen.

Sluiting.

Om 21.20 sluit Ed de vergadering af.

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Notulen van de stichting dorpsraad Sint Maarten e.o.Datum 8-2-2012.

Aanwezig;dorpsraad min Siem van Bleisem.
Aanvang 20.00 uur in dorpshuis De Klimop.
Aanwezig publiek;Ben der Vent,Jan Sneek,Mevr.v.d. Does,Hennie Toth,Kees Bakker
.

Opening,om 20.05 opent Ed de vergadering en meldt de afwezigheid van Siem.

Mededelingen/ingekomen post.

De heer Brommet heeft als afscheids cadeau van de dorpsraad in juni een windgong ontvangen.

Rein heeft in samenwerking met het gehandicapten platform ons dorp en Dirkshorn bekeken op de op en afritten knelpunten voor rolstoelen. Dit plan is  aangeboden aan de gemeente en dit zal meegenomen worden met de renovatie van de Dorpsstraat,daar is dan geld voor.

Er is een brief van de gemeente binnen gekomen over het voorontwerpbestemmingsplan Sint Maarten wat ter inzage ligt op het gemeente huis.

Notulen van 13-10-2010 worden goedgekeurd.

Up date wethouder Cappon;Ed leest het bericht voor;

 1. Herinrichting Dorpsstraat/Vernieuwing riolering

In oktober 2011 zou dit in jullie beeld van start gaan. Of dat inclusief de aanpak van de riolering zou zijn is even de vraag. Samenloop daarmee heeft in ieder geval gezorgd voor complexe plan voorbereiding. Desalniettemin: deze week wordt de laatste hand gelegd aan het bestek en direct aansluitend wordt dit geplaatst op de aanbestedingskalender. Dit resulteert in start van het project in april a.s. en afronding per 30 november 2012. We koersen op een informatie avond en aanvullende schriftelijke informatie in de krant of anderszins zodra de aannemer en zijn werkprogramma bekend zijn

projectleider(s)/ contactpersonen: 
- herinrichting: Ruud Moeyes 
- riolering: Jeroen Voetel

2. Ontwikkelingen Valkkogerdijk

van contactpersoon Rene Vrieswijk:

'We hebben de stabiliteit van de dijk laten onderzoeken. Volgens de uitgangspunten van het waterschap is de dijk stabiel. Volgens de uitgangspunten van de NEN, die volgens het adviserend ingenieursbureau aangehouden moeten worden, is de dijk plaatselijk niet stabiel.

We zijn het dus niet helemaal eens v.w.b. de stabiliteit van de dijk. Los daarvan trekken we ons eigen plan m.b.t. het opknappen van de verharding.

Recent hebben we een adviesbureau een nieuwe visuele inspectie laten verrichten van het wegdek van de Valkkogerdijk. Ook hebben we een globaal onderhoudsadvies gevraagd om de weg voor een flink aantal jaren weer goed en veilig berijdbaar te maken, zonder zeer kostbare en ingrijpende maatregelen (gezien de stabiliteitskwestie).

Er is nog nader onderzoek nodig naar de constructieopbouw en naar milieutechnische aspecten. Die zijn nu gaande. Vervolgens kan een definitieve onderhoudsmaatregel worden bepaald en omschreven in een bestek.

Omdat de Valkkogerdijk parallel loopt met de voorbereiding van het groot wegenonderhoud dat we dit jaar willen uitvoeren, gaan we de Valkkogerdijk onderbrengen in het wegenonderhoudsbestek. Verwachte aanbesteding is dit voorjaar, waarna (indien alles binnen de begroting past) de uitvoering in de zomerperiode plaats moet vinden"

 n.a.v. een opmerking over her strooibeleid van de gemeente in de laatste vergadering met de gemeente met alle dorpsraden; de dijk was schoon de eerste sneeuwdag !!!

We moeten er als dorpsraad zorg voor dragen dat toegezegde zaken uitbesteed of zwart op wit staan daar ze anders na 1-1-2013 niet uitgevoerd worden.

Voorontwerpbestemmingsplan Sint Maarten.

Te zien op de site van de gemeente. Reageren hierop voor 22-3-2012.

Plan Haulo/Limmen.

Voor Haulo  plan komt eind van de maand een verkoop praatje. Als het niet wat wordt dan vragen we de gemeente de bouwplek groen te maken om het aanzicht te verbeteren.

Plan  Limmen is gezakt in prijs ,voor 289.000 nu een stuk grond met huis. De komende twee weekenden is er ter plaatse  een verkooppraatje.

Aktiviteiten van de afgelopen tijd.

-Met de gemeente is een convenant gesloten. De dorpsraad is vanaf nu een stichting en dat geeft ons rechtsgeldigheid. Ed geeft taken weer van ons en de gemeente. Vanaf nu aan het werk met fin plan en plan voor komend jaar. We zullen dat presenteren in Juni in de dorpsraad ter goedkeuring aan de aanwezigen en daarna aan de gemeente voorleggen.

            -verlichting Parallelweg/Dorpsstraat .Deze was in augustus stuk en na overleg met gemeente/ dorpsraad en bewoners in zeer snelle tijd hersteld.

            -overhangend groen/wandelpaden en groen.Op sommige plekken in het dorp ontstond overlast. Ed heeft degene aangesproken en daarna is het probleem opgelost. Dat gold ook voor het onderhoud van de begroeiing op de wandelpaden. Na de opening waren sommige paden niet te belopen vanwege onkruid en zeer hoge begroeiing. Petra heeft daarop de gemeente benaderd en is dit probleem aangepakt voor de komende jaren.Er is nu duidelijk wie het groen maait.

-prive gebruik openbare ruimtes. Niet altijd is duidelijk of iemand openbaar groen rechtmatig gebruikt .Daarover moeten afspraken gemaakt zijn met de gemeente. Komend jaar gaat de gemeente al deze afspraken nog eens na .

Rondvraag.

Mevr v.d.Does valt op dat er periodes zijn met veel hondenhopen. Vooral bij bejaardencentrum of achter de Omloop op het parkeer/garage plein. Is daar niets aan te doen?Nu nog niet maar over een jaar misschien wel;in Schagen betaal je honden belasting en daar is dan plaats voor zakjes en poepzuiger.

Waar was de kerstboom  dit jaar. Door het stoppen van het verlichtingsweekend geen boom denken we.Voor volgend jaar in de gaten houden we willen een boom terug.

Volgens aanwezigen  is er een groep jonge hangjeugd in het dorp .Deze geeft soms ook overlast. Het schijnt dat er een gesprek geweest is tussen wijkagent en ouders en jeugd. Zolang er niet echt iets ter plekke geconstateerd wordt kan er niet ingegrepen worden. Aandachtspunt van ons als dorpsraad want deze groep gaat nog wel een tijdje mee.

Kees vraagt of er al uitslag is op de enquete van de gemeente wat nemen we mee in de nieuwe gemeente. Ja  melden we dat heeft in de krant gestaan.

Ben vraagt hoe we als stichting aan ons geld komen,van de gemeente krijgen we per jaar geld. Ook mist hij de gegevens op de site van de gemeente over onze dorpsraad,ze zijn verouderd. Klopt,up date van de notulen enz staat op de site van Sint Maarten melden we. Rein zal er zorg voor dragen dat de gemeente de laatste gegevens krijgt of een link laten plaats naar de Sint Maarten site.

Rein heeft vraag over bruggetje bij de camping  Wiel.Het is zo  stijl dat je er met wagen haast niet op kan.Kan het niet vlak worden….of langere aanloop dan is de hoek minder heftig en kan je er ook beter op. Waarom is het zo hoog???

Ten slotte vragen we punten voor het jaar plan ter overlegging aan de gemeente;

Niet parkeren op de Dorpsstraat bij bocht  Ruud Rijvoort t/m van der Sluis.P plaatsen op Peperbus

Hondenpoep

Pleintje achter Lijsterbesweg.

Aanzien dorp /lege plekken groen maken als er niet gebouwd gaat worden.

Sluiting,om21.00 uur sluit Ed de vergadering 

o-o-o-o-o-o-o

notulen vergaderingen dorpsraad Sint Maarten 2011.pdf

notulen vergaderingen dorpsraad Sint Maarten 2010.pdf

notulen vergaderingen dorpsraad Sint Maarten 2009.pdf

notulen vergaderingen dorpsraad Sint Maarten 2008.pdf

notulen vergaderingen dorpsraad Sint Maarten 2007.pdf

notulen vergaderingen dorpsraad Sint Maarten 2006.pdf

notulen vergaderingen dorpsraad Sint Maarten 2005.pdf

notulen vergaderingen dorpsraad Sint Maarten 2004.pdf

notulen vergaderingen dorpsraad Sint Maarten 2003.pdf

 

Site voor Sint Maarten e.o.

www.sintmaarten-nh.nl is een website voor en door mensen uit het dorp, dus als u (niet commerciële) informatie wilt plaatsen, kunt u dat aan ons voorleggen. Dit wordt dan kosteloos voor u geplaatst. Voor informatie of suggesties kunt ons bereiken met mailto:info@sintmaarten-nh.nl